AL101: Algebra เจาะลึกพีชคณิตออนไลน์

สำหรับ นักเรียนชายหญิง ม.2-ม.6 และ นสต.นจอ.นนส.
หรือนักเรียนที่สนใจ

สอนโดย อ.ป๋อง คำอาจระยะเวลาคอร์ส 4 เดือน

พีชคณิตเป็นคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาของตัวแปร ซึ่งเป็นรากฐานของวิชาต่างๆทางสายวิทยาศาสตร์ เชื่อมโยงไปฟิสิกส์ เคมี แคลคูลัส และศาสตร์ที่มีตัวแปรอยู่ในรูปของความสัมพันธ์

✔️ - เรียน15 บทเรียน ที่กลั่นกรองมาจาก ขอบเขตสอบเข้าเตรียมทหาร สอบเข้าช่างฝีมือทหาร สอบเข้า ม.4 ทั่วประเทศ รวมทั้งเนื้อหาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

✔️- มีการประเมินผล 6 ครั้ง ตามเนื้อหาของบทเรียน เพื่อให้นำไปปรับปรุงการเรียน

✔️ เรียนได้ทุกที่ แค่มี internet

✔️ - หากสงสัย สอบถามกับอาจารย์ได้ทางไลน์

อ่านรายละเอียดและสมัครที่ >> https://forms.gle/obnDs7jjep8qUy6n9